WATERDOOP

Als je tot bekering bent gekomen is de waterdoop de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping. In onze kerk worden regelmatig mensen gedoopt. De doopdiensten worden gehouden in een zwembad of als het mooi weer is in de openlucht, zodat iedereen getuige kan zijn van de uitvoering van deze beslissing. Sommige van onze kerken hebben een eigen doopbad. Ik wil even een paar dingen uitleggen over de doop.


DE DOOP ALS LOGISCH GEVOLG VAN BEKERING

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus. Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen een menigte en aan ‘t einde vroegen de overtuigde – maar nog onbekeerde – luisteraars:

“Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus” (Handelingen 2:37)

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen. Twee verschillende – aan elkaar geschakelde – gebeurtenissen: bekering en doop en deze voorziening van God is nooit veranderd.

In het hele NT is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen redding die niet gevolgd werd door doop.

Hand. 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. Hand. 16.33 en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Hand. 2:38 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus.

Vanaf de Pinksterdag werd elke bekeerling direct gedoopt. We zien bijvoorbeeld de kamerling in Handelingen hoofdstuk 8. Deze man uit Ethiopië was het boek Jesaja aan het lezen, maar begreep niet wat hij las. Filippus ging naar hem toe en predikte hem Jezus (Handelingen 8:35). Als resultaat greep de kamerling de gelegenheid om zich te laten dopen.

Hand 8:36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Filippus ging naar Samaria waar hij Jezus predikte aan de mensen. Als gevolg werden zij die geloofden, gedoopt. Handelingen 8:5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 8:6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 8:7 Want van velen, die onreine geesten hadden,gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8:8 en er kwam grote blijdschap in die stad. 8:9 En een man, met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was; 8:10 en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. 8:11 En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had. 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.


HOE BEHOREN MENSEN GEDOOPT TE WORDEN?

De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis van het het Griekse woord voor doop “Baptizo” wat duidelijk betekent “onderdompelen”. Eerder werd al gezegd: de doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. De reden dat het dient te geschieden door onderdompeling is dat het een beeld is van een begrafenis. Als je gedoopt wordt word je ondergedompeld in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is ook wat we terugzien in de praktijk van de Bijbel. Daar werd gedoopt door onderdompeling. Johannes doopte op plaatsen waar veel water was.

Johannes 3:23 Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen; we zien Jezus die opsteeg uit het water na Zijn doop.

Mattheus 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. De kamerling en Filippus liepen het water in.

Hand 8:38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling ook al is er geen enkele tekst in het Nieuwe Testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast gaat het hele idee van een begravenis verloren. Ook worden de meeste mensen gedoopt als ze pas geboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het is niet de manier van de Bijbel. Het geeft veel mensen de valse zekerheid dat ze door hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. Ze hebben Marcus 16:16 gelezen: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden en denken: “Ik geloof en ben als kind gedoopt, dus: het zit wel goed!” In de Bijbel lezen we echter dat de doop een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden (Marc. 16.16). Bekeert u en laat u dopen (Hand. 2:38). De doop is een beslissing van een persoon.

Dat kinderen niet gedoopt behoeven te worden wil niet zeggen dat we niets hoeven te doen! In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voorganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders.

Marcus 10:13 En zij brachten de kinderen tot Hem opdat Hij ze zou aanraken; doch de disipelen bestraften hen. Toen Jezus dit hoorde nam Hij het hen zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende zegende Hij ze.


DE WARE BETEKENIS VAN DE DOOP

Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering is maar een persoon moet eerst dood zijn om hem redelijkerwijs te kunnen begraven. Zo moet ook onze oude natuur eerst dood voordat we hem kunnen begraven. Als je tot bekering komt dan kruisig je de oude mens. Als je je laat dopen dan begraaf je je oude mens. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts’ een symbool is van iets anders! De ware betekenis is: Iemand die Jezus wil volgen, dat behoort de reden te zijn waarom iemand zich laat dopen. De doop helpt ons te begrijpen wat ’t betekent om Christen te worden. Het betekent afgesneden te worden van het oude leven en op te staan in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis t.o.v. iedereen dat je de stap genomen hebt om het oude leven en zelfgerichtheid af te leggen, dat je ingaat op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.

1 Korinthiers 12:13 want door één Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.


TOT SLOT

De belangrijkste reden dat er in onze kerk regelmatig doopdiensten georganiseerd worden en mensen gedoopt worden is, omdat het de Grote Opdracht is voor ons als gelovigen! In Zijn laatste woorden aan einde van het boek Mattheus zegt Jezus:

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Dat was en is Zijn opdracht aan Zijn discipelen en geldt nog steeds vandaag de dag! Doop ze en maak discipelen van ze.